Thập lục Quái biến

Thập lục Quái biến


  • 04:00 26/06/2022
  • Xếp hạng 4.95/5 với 20649 phiếu bầu

十 六 卦 變

 

Tự biến

Kiền A


Nguyên-quái

Sơ hào biến

Cấu l

Sơ-biến (Nhất thế)

Nhị hào biến

Độn a

Nhị-biến (Nhị thế)

Tam hào biến

Bĩ L

Tam-biến (Tam thế)

Tứ hào biến

Quan T

Tứ-biến (Tứ thế)

Ngũ hào biến

Bác W

Ngũ-biến (Ngũ thế)

Ngoại-quái sơ hào biến (Há phi tứ vãng)

Tấn c

Du-hồn-quái

Há phi tam hào biến

Lữ x

Ngoại-tại-quái

Há phi nhị hào biến

Đỉnh r

Nội-tại-quái

Há phi sơ hào tái biến

Đại-hữu N

Quy-hồn-quái

Bất biến thướng phi (nhị hào biến)

Ly ^

Tuyệt-mệnh-quái

Tái thướng tam hào tái biến

Phệ-hạp U

Huyết-mạch-quái

(Huyết mạch lưu-truyền)

Tái thướng tứ hào tái biến

Di [

Cơ-nhục-quái

Tái thướng ngũ hào tái biến

Ích j

Hài-cốt-quái

Tái há phi tứ hào biến

Vô-võng Y

Quan-quách-quái

Tái há phi tam hào biến

Đồng-nhân M

Mộ-khố-quái

Tái há phi nhị hào biến

Kiền A

Hoàn-nguyên-quái

自 初 至 五 不 動 復。

下 飛 四 往 伏 用 飛。

上 飛 下 飛 復 本 體 便 是 十 六 變 卦 例。

Tự sơ chí ngũ bất động phục。

 

Hạ phi tứ vãng phục dụng phi。

Thượng phi hạ phi phục bổn thể tiện thị thập lục biến quái lệ。

Từ Sơ đến Ngũ không động về.

Phi xuống về Tứ Phục dùng Phi.

Phi lên phi xuống về bản-thể.

Ấy là 16 Biến quái lệ

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Thập lục Quái biến
Tác giả: Thầy Đinh Nam tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Hà Uyên, Hà Ngọc, Tinh Quyết,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ