Quý Dậu

Quý Dậu


  • 13:45 24/11/2021
  • Xếp hạng 4.86/5 với 11026 phiếu bầu

1. Chu kỳ 1 - Quý Dậu – Thuần Khôn, hào 6

- “Thượng Lục, long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.”

- “Sáu Trên, rồng giao hợp trên cánh đồng, chảy máu đen máu vàng.”

- Tượng “long chiến vu dã, kỳ đạo cùng dã” - nói lên Đạo thuần âm của hào Sáu Trên đã phát triển đến cùng tận.


2. Chu kỳ 2 - Quý Dậu – Địa Lôi Phục, hào 6

- “Thượng Lục, mê phục, hung, hữu tai sảnh. Dụng hành sư, chung hữu đại bại ; dĩ kì quốc, quân hung: chí vu thập niên bất khắc chính.”

- “Sáu Trên, mê lạc nhầm bước không biết đường trở lại, có hung hiểm, có tai ương họa hoạn. Nếu như dùng vào việc đem binh giao chiến, thì cuối cùng sẽ thảm bại ; dùng vào việc trị nước, điều hành chính sự, tất làm cho nước loạn, vua gặp hung hiểm, cho đến mười năm sau cũng không thể chấn hưng phát triển.”

- Tượng “Mê phục chi hung, phản quân đạo dã” – "Mê lạc nhầm bước không biết đường trở lại", ý nói là do bởi Sáu Trên đi ngược với con đường của đạo quân chủ dương cứng.

3- Chu kỳ 3 - Quý Dậu – Địa Trạch Lâm, hào 6

- “Thượng Lục, đôn lâm, cát, vô cữu.”

- “Sáu Trên, ôn nhu đôn hậu mà tới với mọi người, tốt lành, tất vô hại.”

- Tượng “Đôn lâm chi cát, chí tại nội dã” – "Ôn nhu đông hậu", nói lên ý tâm chí của Sáu Trên gắn bó với đất nước, thiên hạ.

4. Chu kỳ 4 - Quý Dậu – Địa Thiên Thái, hào 6

- “Thượng Lục, thành phục vu hoàng ; vật dụng sư, tự ấp cáo mệnh, trinh lận.”

- “Sáu Trên, thành đổ xuống hào nước cạn khô ; không thể xuất binh chiến nữa, nên tự giảm bớt các phép tắc, bố cáo, chính lệnh đi, giữ vững chính bền để phòng những điều đáng tiếc.”

- Tượng viết: “Thành phục vu hoàng, kỳ mệnh loạn dã” – “Thành đổ sụp xuống hào nước khô cạn”, nói lên xu hướng phát triển của Sáu Trên đã trở lên hỗn loạn.

5. Chu kỳ 5 - Quý Dậu – Lôi Thiên Đại tráng, hào 6

- “Thượng Lục, đê dương xúc phiên, bất năng thoái, bất năng toại, vô du lợi ; gian tắc cát.”

- “Sáu Trên, dê lớn húc giậu, không thể lui, không thể tiến, không có gì là lợi ; tự giữ vững lòng trinh thì được tốt lành.”

- Tượng “Bất năng thoái, bất năng toại, bất tường dã ; gian tắc cát, cữu bất trường dã.” – "Không thể lui không thể tiến", nói lên Sáu Trên giải quyết công việc không tường tận kỹ lưỡng ; "Tự giữ vững lòng trinh thì được tốt lành", nói lên Sáu Trên gặp cữu hại không đến nỗi lâu dài.

6. Chu kỳ 6 - Quý Dậu - Trạch Thiên Quải, hào 6

- “Thượng Lục, vô hào, chung hữu hung.”

- “Sáu Trên, không phải gào khóc, cuối cùng khó tránh sự hung hiểm.”

- Tượng “Vô hào chi hung, chung bất khả trường dã.” – "Không cần phải gào khóc, khó tránh sự hung hiểm", là tượng Sáu Trên trong tình thế ở cao bên trên, cuối cùng không thể lâu dài.

7. Chu kỳ 7 - Quý Dậu - Thủy Thiên Nhu, hào 6

- “Thượng Lục, nhập vu huyệt, hữu bất tốc chi khách tam nhân lai ; kính chi, chung cát.”

- “Sáu Trên”, sa vào hang sâu, có ba người khách không mời mà đến ; biết kính trọng họ thì cuối cùng sẽ được tốt lành”.

- Tượng “Bất tốc chi khách lai, kính chi chung cát, tuy bất đương vị, vị đại thất dã” – "Khách không mời mà đến, biết kính trọng họ thì cuối cùng sẽ được tốt lành", nói lên Sáu Trên mặc dầu ngôi vị không thỏa đáng, nhưng chưa đến nỗi bị tổn thất lớn. Là âm ở ngôi trên, là “đương vị”, thế mà lại nói rằng “bất đương vị”, thật không hiểu nổi (Chu Hy - Bản nghĩa). Vương Bật “hào Trên là ngôi “hư”, ở nơi không ngôi là không đáng ngôi.

8. Chu kỳ 8 - Quý Dậu - Thủy Địa Tỷ, hào 6

- “Thượng Lục, tỷ chi vô thủ, hung.”

- “Sáu Trên, thân mật gần gũi với người mà lại không tiên phong dẫn đầu, có hung hiểm.”

- Tượng “Tỷ chi vô thủ, vô sở chung dã” – "Thân mật gần gũi với người, mà lại không phải là tiên phong dẫn đầu", nói lên Sáu Trên ở nơi tận cùng, nên không có nơi quy phụ.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Quý Dậu
Tác giả: Thầy Anh Quân tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Hà Uyên, Hà Ngọc, Tinh Quyết,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ