Đinh Sửu

Đinh Sửu

  • 04:00 16/09/2020
  • Xếp hạng 4.83/5 với 9951 phiếu bầu

1. Chu kỳ 1 - Đinh Sửu – Thuần Đoài, hào 3

- “Cửu Tam, lai đoài hung”

- “Chín Ba, quay lại để cầu vui, có hung hiểm”.

- Tượng “Lai đoài chi hung, vị bất đáng dã” – nói lên tượng của Sáu Ba ở ngôi vị không chính đáng.

2. Chu kỳ 2 - Đinh Sửu - Trạch Thủy Khốn, hào 3

- “Lục Tam, khốn vu thạch, cứ vu tật lê ; nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê, hung.”

- “Sáu Ba, khốn ở dưới đá lớn (đá rắn khó vào), dựa vào cây tật lê (nhiều gai khó dẫm) ; dù có chạy về nhà cũng không thấy vợ, có hung hiểm."

- Tượng “Cứ vu tật lê, thặng cương dã ; nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê, bất tường dã” - "Dựa vào cây tật lê, nhiều gai khó dẫm", nói lên hào Sáu Ba lấy chất âm mềm cưỡi trên kẻ cương cường ; "dù có chạy về nhà cũng không thấy vợ", đây là hiện tượng chẳng lành.

3. Chu kỳ 3 - Đinh Sửu – Trạch Địa Tụy, hào 3

- “Lục Tam, tụy như ta như, vô du lợi ; vãng vô cữu, tiểu lận.”

- “Sáu Ba, (muốn) tụ hội (mà) không người, nên luôn miệng ca thán, không được lợi gì ; đi lên sẽ không có cữu hại, nhưng có sự đáng tiếc nhỏ.”

- Tượng “Vãng vô cữu, thượng tốn dã” – "Đi lên trước thì vô hại", nói lên Sáu Ba có thể hướng lên trên, thuận theo với dương cứng.

4. Chu kỳ 4 - Đinh Sửu – Trạch Sơn Hàm, hào 3

- “Cửu Tam, hàm kỳ cổ, chấp kỳ tùy, vãng lận.”

- “Chín Ba, cảm được tới đùi, khăng khăng nhắm mắt đi theo người ; như vậy tất sẽ thẹn tiếc”.

- Tượng “Hàm kỳ cổ, diệc bất xử dã, ‘chí tại tùy nhân’, sở chấp hạ dã” – “Cảm được tới đùi”, nói lên Chín Ba không thể yên tĩnh lúc lùi ; “tâm chí ở chỗ nhắm mắt theo người”, nói lên Chín Ba cứ khăng khăng là thấp hèn.

5. Chu kỳ 5 - Đinh Sửu - Thủy Sơn Kiển, hào 3

- “Cửu Tam, vãng kiển, lai phản.”

- “Chín Ba, tiến lên thì gian nan, quay lại là trở về nơi chốn của mình.”

- Tượng “Vãng kiển lai phản, nội hỷ chi dã.” - "Tiến lên thì gian nan, quay trở lại là trở về nơi chốn của mình", nói lên các hào âm mềm ở trong quẻ đều vui mừng thấy Chín Ba quay lại.

6. Chu kỳ 6 - Đinh Sửu - Địa Sơn Khiêm, hào 3

- “Cửu Tam, quân tử hữu chung, cát.”

- “Chín Ba, cần cù khiêm tốn, người quân tử giữ được đức khiêm đến cùng thì sẽ tốt lành.”

- Tượng “Lao khiêm quân tử, vạn dân phục dã.” - nói lên tượng Người quân tử cần cù khiêm tốn, muôn dân đều phục tùng.

7. Chu kỳ 7 - Đinh Sửu – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 3

- “Cửu Tam, phất quá phòng chi, hoặc tòng tường chi, hung.”

- “Chín Ba, không chựu quá mức phòng bị, sẽ bị khẻ khác làm hại, có hung hiểm”.

- Tượng “Tòng hoặc tường chi, hung như hà dã” - "Sẽ bị kẻ khác làm hại", nói lên sự hung hiểm của Chín Ba thật vô cùng nghiêm trọng.

8. Chu kỳ 8 - Đinh Sửu – Lôi Trạch Quy muội, hào 3

- “Lục Tam, quy muội dĩ tu, phản quy dĩ đệ.”

- “Sáu Ba, người con gái sau khi lấy chồng mỏi cổ mong được thành vợ cả, nên quay về đợi thời, làm vợ lẽ”.

- Tượng “Quy muội dĩ tu, vị đáng dã” – "Đi lấy chồng mong mình được thành vợ cả", nói lên hành vi của Sáu Ba không thỏa đáng.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Đinh Sửu
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Hà Uyên, Hà Ngọc, Tinh Quyết,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ