Cửu cửu âm dương

Cửu cửu âm dương


  • 04:00 14/05/2022
  • Xếp hạng 4.97/5 với 20349 phiếu bầu


Cục 1

Dương

Âm

M 1T 4A 9

M 1T 7A 2
K 2N 5B 8

K 9N 6B 3
C 3Q 6Đ 7

C 8Q 5Đ 4

Địa bàn

Địa bàn

TAK

ĐKA
CNĐ

BQT
BMQ

CMN

Cục 2

Dương

Âm

M 2T 5A 1

M 2T 8A 3
K 3N 6B 9

K 1N 7 B 4
C 4Q 7Đ 8

C 9Q 6Đ 5 

Địa bàn

Địa bàn

CBM

BCM
KTQ

AĐN
ĐAN

TKQ

Cục 3

Dương

Âm

M 3T 6A 2

M 3T 9A 4
K 4N 7B 1

K 2N 8B 5
C 5Q 8Đ 9

C 1Q 7Đ 6

Địa bàn

Địa bàn

KĐA

ATK
MCN

MBQ
QBT

NCĐ

Cục 4

Dương

Âm

M 4T 7A 3

M 4T 1A 5
K 5N 8B 2

K 3N 9B 6
C 6Q 9Đ 1

C 2Q 8Đ 7

Địa bàn

Địa bàn

MQB

MNC
AKT

KAĐ
NĐC

QTB

Cục 5
DươngÂm
M 5T 8A 4M 5T 2A 6
K 6N 9B 3K 4N 1B 7
C 7Q 1Đ 2C 3Q 9Đ 8
Địa bànĐịa bàn
ANĐKQT
BMCCMB
TQKĐNA
Cục 6
DươngÂm
M 6T 9A 5M 6T 3A 7
K 7N 1B 4K 5N 2B 8
 C 8Q 2Đ 3C 4Q 1Đ 9
Địa bànĐịa bàn
BTQCĐN
ĐAKTKA
CNMBQM
Cục 7
DươngÂm
M 7T 1A 6M 7T 4A 8
K 8N 2B 5K 6 N 3 B 9
C 9Q 3Đ 4C 5Q 2Đ 1
Địa bànĐịa bàn
ĐCNTBQ
QBMACM
KTAAĐK
Cục 8
DươngÂm
M 8T 2A 7M 8T 5A 9
K 9N 3B 6K 7N 4B 1
C 1Q 4Đ 5C 6Q 3Đ 2
Địa bànĐịa bàn
QKTNAĐ
NĐAQTK
MCBMBC
Cục 9
DươngÂm
M 9T 3A 8M 9T 6 A 1
K 1N 4 B 7 K 8N 5B 2
C 2Q 5Đ 6C 7Q 4Đ 3
Địa bànĐịa bàn
NMCQMB
TQBĐNC
AKĐKAT

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Cửu cửu âm dương
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Hà Uyên, Hà Ngọc, Tinh Quyết, 12 cung âm dương, 36 quẻ âm dương, Âm Dương Hà Lạc Phái, âm dương nghịch lý, âm dương nghịch lý cục khắc mệnh, âm dương nghịch lý cục sinh mệnh, âm dương nghịch lý là gì,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ